Print


[javascript protected email address]
logo Veneziaviva

STATUTEN

I. BENAMING EN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Artikel 1

De vereniging, die geen winstoogmerk heeft, wordt genoemd ď veneziaviva.be, Belgische vereniging voor de bescherming en de verdediging van VenetiŽ Ē, afgekort veneziaviva.be, en is onderworpen aan de wet van 2 mei 2002.

Artikel 2

De zetel van de vereniging is gevestigd te 1000 Brussel, Ravensteinstraat 23. Hij kan met een gewone beslissing van de raad van bestuur naar een andere plaats in BelgiŽ worden verplaatst. Die beslissing moet in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt in de maand van de datum waarop zij is genomen.

Artikel 3
De vereniging wordt opgericht voor een onbeperkte duur.

II. DOEL

Artikel 4

Veneziaviva.be heeft een cultureel, filantropisch en wetenschappelijk doel en wil door overlegde actie van haar leden bijdragen tot het beschermen, het restaureren en het tot zijn recht laten komen van het Venetiaans patrimonium en tot het bevorderen van de ontwikkeling van de stad VenetiŽ met eerbiediging van het milieu ; daartoe zal veneziaviva.be in het internationaal kader werken in overleg met de internationale organisaties en de verenigingen met hetzelfde doel.

Artikel 5

De vereniging kan alle handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel. Zij kan onder andere publicaties uitgeven, evenementen organiseren, studies maken of laten maken.

III. LEDEN

Artikel 6

De vereniging bestaat uit natuurlijke personen die de in artikel 4 verkondigde doelstellingen onderschrijven. De leden zijn verdeeld in drie categorieŽn :

  • Gewone leden met stemrecht ;
  • Buitengewone leden die regelmatig over informatie beschikken ;
  • Ereleden.

Artikel 7

De toetreding van nieuwe gewone leden en nieuwe ereleden is onderworpen aan de voorlegging van een akte van kandidatuur. Die kandidatuur wordt gestuurd naar de voorzitter van de raad van bestuur welke die op de agenda van de volgende Algemene Vergadering plaatst. De raad van bestuur geeft een advies over de kandidatuur, die door de Algemene Vergadering wordt goedgekeurd :

  • met de meerderheid van twee derden voor een toetreding als gewoon lid ;
  • met een gewone meerderheid voor een toetreding als buitengewoon lid of erelid.

Artikel 8

De leden dienen een jaarlijkse bijdrage te betalen waarvan de raad van bestuur ieder jaar het bedrag vaststelt. Zij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de financiŽle verbintenissen van de vereniging.

IV. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 9

De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan van de vereniging. Zij is voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur. Ze bestaat uit alle gewone leden. Elk gewoon lid heeft recht op een stem.
De buitengewone leden en de ereleden kunnen op de Algemene Vergadering worden uitgenodigd.

Artikel 10

De Algemene Vergadering is het orgaan waar de leden het algemeen beleid van de vereniging bespreken. Zij is inzonderheid bevoegd voor :

  • de benoeming van de raad van bestuur ;
  • de goedkeuring van de begroting en de rekeningen ;
  • de beslissing over de toetreding en uitsluiting van leden, op voorstel van de raad van bestuur, volgens de regels van het huishoudelijk reglement ;
  • de wijziging van de statuten ;
  • de vrijwillige ontbinding van de vereniging.

Artikel 11

De Algemene Vergadering komt ten minste eenmaal per jaar bijeen en vandaag voor de eerste keer. De Algemene Vergaderingen wordt bijeengeroepen op de plaats, de dag en het uur vastgesteld door de raad van bestuur.

Artikel 12

De Algemene Vergadering kan slechts geldig beraadslagen over de toetreding of uitsluiting van leden en over de goedkeuring van begrotingen en rekeningen, wanneer de helft van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Indien het quorum niet bereikt wordt, kan een tweede Algemene Vergadering diezelfde dag nog samengeroepen worden, mits deze procedure schriftelijk vermeld werd in de uitnodiging tot de vergadering.

Artikel 13

Behalve voor de gevallen waarin de huidige statuten voorzien, worden de beslissingen bij gewone meerderheid genomen door de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden. De beslissingen van de Algemene Vergadering worden genoteerd in een register dat getekend is door de Voorzitter en bewaard wordt ten kantore, waar de leden het kunnen inzien.

V. WIJZIGING VAN DE STATUTEN - ONTBINDING

Artikel 14

Elk voorstel tot wijziging van de statuten of tot ontbinding moet uitgaan van de raad van bestuur of van ten minste de helft van de effectieve leden van de vereniging.
De raad van bestuur dient de leden van de vereniging, minstens drie maanden vooraf, in te lichten over de datum van de Algemene Vergadering die over dat voorstel moet beslissen.
Op de agenda van de Algemene Vergadering die dient te beslissen over de ontbinding van de vereniging, mag slechts dat ene punt van de ontbinding aan de orde komen.
De Algemene Vergadering kan slechts geldig beraadslagen, indien drie/vierde van de stemgerechtigde leden van de vereniging aanwezig of vertegenwoordigd is.
Een beslissing is enkel geldig, indien zij is aangenomen met een drie/vierde meerderheid.
Indien op de Algemene Vergadering geen drie/vierde van de effectieve of gewone leden van de vereniging aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt op dezelfde voorwaarden een nieuwe Algemene Vergadering belegd, die, op definitieve en geldige wijze, zal beslissen over het voorstel, ongeacht het getal van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Indien tot ontbinding besloten wordt, wijst de vergadering de vereffenaar(s) aan, legt zij zijn/hun bevoegdheden vast en bepaalt zij de bestemming van de netto-activa van de vereniging, met dien verstande dat de begunstigde(n) aanverwante doeleinden moet(en) nastreven.

VI. RAAD VAN BESTUUR

Artikel 15

De vereniging wordt bestuurd door een raad van ten minste drie en ten hoogste tien leden. De bestuurders worden door de Algemene Vergadering voor twee jaar aangesteld ; hun mandaat kan verlengd worden.

Artikel 16

De raad kiest, uit zijn midden, een voorzitter, een ondervoorzitter en een secretaris-penningmeester.

Artikel 17
De voorzitter roept de raad minstens tweemaal in Ďt jaar samen.

Artikel 18

De raad is volledig bevoegd voor beheer en bestuur, onder voorbehoud van de taken die aan de Algemene Vergadering toekomen. De raad kan zijn voorzitter, een bestuurder of een aangestelde belasten met het dagelijks bestuur. Bovendien kan de raad, onder zijn verantwoordelijkheid, bijzondere en specifieke bevoegdheden toevertrouwen aan ťťn of meer personen.

Artikel 19

De raad van bestuur neemt zijn beslissingen met een gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

Artikel 20

Alle akten die bindend zijn voor de vereniging, worden, behoudens bijzondere volmacht, getekend door de voorzitter, die zich tegenover derden niet hoeft te verantwoorden voor de hiertoe verleende machtigingen.

Artikel 21

De rechtsgedingen, voor eisen en strafvorderingen, worden gevoerd door de raad van bestuur, die vertegenwoordigd wordt door de voorzitter of de ondervoorzitter.

VII. BEGROTINGEN EN REKENINGEN

Artikel 22

Het boekjaar wordt afgesloten op 31 december. De raad is verplicht, de rekening van het voorbije boekjaar en de begroting van het komende boekjaar ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering voor te leggen.

VIII. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 23

Alles wat niet voorkomt in deze statuten, meer bepaald wat de publicaties voor de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad betreft, wordt conform de wetsbepalingen geregeld.